www.dby
www.dby,app > www.dby >

含“祥”的针言(31个)

发布时间:2019-08-23   浏览次数:

 【示例】‘做善降祥’的古训,六朝人本已有些思疑了,他们做墓志,竟会说:‘积善不报,终自欺人’的话。 ——鲁迅《论闭了眼看》

 【示例】见一善人,爱之如祥麟威凤;见一,恶之如封豕长蛇。?(明·焦竑《玉堂丛语·行谊》)

 [wēi fèng xiáng lín]【注释】麒麟和凤凰,古代传说是吉利的意味,只要正在才能见到。后比方很是罕见的人才。

 【出处】清·文康《儿女豪杰传》第27回:“想到这里,就令人不克不及不信‘乖气致戾,和气致祥’这句线、

 【出处】《和国策·秦策一》:“襄从错龟数策占兆,以视短长。”北魏·郦道元《水经注》卷一:“汝之生,不祥之证。”

 【出处】《和国策·秦策三》:“泽流千世,称之而勿绝,取全国终。岂非道之符,而所谓吉利善事取?”

 【出处】北魏·郦道元《水经注·河水》:“恒水上流有一国,国王小夫人生肉胎,医生人妒之,言:‘汝之生,不祥之征。’即盛以木函,抛恒水中。”

 [hé qì zhì xiáng,guāi qì zhì lì]【注释】和气:敦睦;乖气:不和顺;戾:。敦睦招致吉利,不和招致。

 [ruì qì xiáng yún]【注释】瑞:吉祥。天上云气呈现佳兆。旧因认为喜事的征兆。

 [ān xián gōng jìng]【注释】古时指教育儿童应留意的四点:安靖而不轻躁,详审而不疏率,表示要谦和,心里要有所。

 [wēi fēng xiáng lín]【注释】麒麟和凤凰,古代传说是吉利的,只要正在才能见到。后比方很是罕见的人才。

 【出处】元·许有壬《摸鱼子》词:“世,何处祥麟威凤,富贵一枕春梦。江湖无限闲风月,待我往来吟弄。”

 [jí xiáng zhǐ zhǐ]【注释】第一个止字是留止的意义,第二个止字是帮词。指喜庆。

 [hé qì zhì xiáng,guāi qì zhì yì]【注释】和气:暖和的景象形象;致:招致;祥:吉利;乖气:不协调的氛围;戾:。敦睦和谐的氛围可致吉利,不协调的氛围则招致。

 【示例】‘国度将兴,必有祯祥;国度将亡,必有妖孽。’从公当避凶就吉;今若背反,必丧身矣。 ——《三国志通俗演义·司马懿破公孙渊》

 【示例】田家因不分炊,那棵紫荆又活转过来,岂不是“和气致祥”的明验吗? ——清·李汝珍《镜花缘》第七十一回

 【出处】《汉书·刘向传》:“由此不雅之,和气致祥,乖气致异。祥多者其国安,异众者其国危,六合之常经,古今之通义也。”

 【出处】《宋书·符瑞志中》:“元康四年,南郡获威风。”《宋史·乐志一》:“九年,岚州献祥麟。”

 【出处】《史记·田敬仲完世家论》:“田乞及常所以比犯二君,之齐国之政,非必事势之渐然也,盖若遵厌兆。”

 【出处】晋·袁宏《后汉纪·章帝纪》:“夫得于下,则和于上,然后祥风时雨,覆被远方,则蛮夷慕德沉泽而至矣。”

 【出处】北齐·张成《制像题字》:“为亡父母敬制像一区,百口大小八口人等,吉利如意。”

 【示例】日后大了,大家成家立业,或一时有不遂心的事,必然是遇难成祥,逢凶化吉,却从这‘巧’字上来。 ——清·曹雪芹《红楼梦》第四十二回

 【出处】昆曲《十五贯》第七场:“若是想逢凶化吉,遇难呈祥,找人能逢,谋事能成,打赌能赢,起个数,便知分晓。”

 【示例】陛下聪达,穷理尽性,面顷皇子连多夭折,熊罴之祥又未。 ——《三国志·魏志·高柔传》

 本文拾掇了瑞彩、国度将兴,必有祯祥、吉利止止等含“祥”的成语31个,此中“祥”开首的成语5个,“祥”结尾的成语12个,“祥”正在两头的成语14个,包罗成语的注释、出处和示例等。

 【出处】《宋史·符瑞志中》:“元康四年,南郡获威风。”《宋史·乐志一》:“九年,岚州献祥麟。”

 [bù xiáng zhī mù]【注释】祥:吉利;木:树。不吉利的树。即被所毁的树。指不会带来吉利的者。

 【示例】不雅众有这种心理,不怕落难,却要逢凶化吉,遇难呈祥。 ——《日报》1982.12.20

 【出处】《宋书·符瑞志中》:“元康四年,南郡获威风。”《宋史·乐志一》:“九年,岚州献祥麟。”


友情链接